ناصر خزانی -شهرسازی -عمران -کارشناسان دادگستری -رشته ساختمان معماری -ارزیابی ملک نقشه برداری ا
 نمونه سوال محاسبات فنی 1

 

 

بنام خدا

 

امتحان پايانی درس محاسبات فنی دوم ساختمان هنرستان علی ابن ابيطالب (ع)

خرداد ماه سال تحصيلي 81 – 80                    مدت زمان پاسخ گويي 90  دقيقه

 

رديف

سوالات و مسائل

بارم

1

مقياس را تعريف کرده، دو نوع مقياس را نام ببريد. مزيت هر کدام را در يک خط بنويسيد.

5/1

2

اضعاف متر را نوشته و نسبت آنها را با متر بنويسيد.

5/1

3

فرمول محاسبه محيط و مساحت، دايره و بيضي را بنويسيد.

1

4

انواع بردارها را نام ببريد.

75/0

5

واحد های اندازه گيري زاويه را نام برده و تناسب آنها را با يکديگر بنويسيد.

1

6

در مثلث ABC شکل روبرو

  c = 45 m ، A = 37 درجه و B = 118 درجه مطلوب است محاسبه طول b .

b

C

B

A

2

7

مقدار زاويهّ 62.678 درجه را بر حسب درجه ، دقيقه و ثانيه بنويسيد. زاويه 42 درجه را به گراد و راديان تبديل نمائيد.

2

8

سالنی را با موزائيک های 30 cm   در  30 cm فرش کرده اند اگر در اين سالن 1593 موزائيک بکار رفته باشد، مساحت اين سالن چند متر مربع ميباشد ؟

75/1

9

طول زميني در روی نقشه ای با عدد مقياس 3000  برابر 37 cm ميباشد، طول واقعی آن را محاسبه کنيد.

5/1

10

در يک کارگاه توليد آجر با ده نفر کارگر در هر ساعت 400 قالب آجر توليد ميشود. برای توليد 2000 قالب آجر با دو نفر کارگر چند ساعت و در کل چند دقيقه وقت لازم است ؟

5/1

11

مطلوبست برآيند ترسيمي سه نيروی روبرو  بروش متوازی الاضلاع و  بروش چند ضلعی.

F3

F2

F1

2

12

حجم استوانه ای را که شعاع قاعده پائيني 3 متر و شعاع قاعده بالائي 2 متر و ارتفاع آن 3.5 متر باشد، بدست آوريد.

5/1

13

اگر بخواهيم پشت بامی را با شيب 3%  درست کنيم و طول بام 12 متر باشد، اختلاف ارتفاع ابتدا و انتهای طول بام چقدر است ؟

1

14

برآيند دو بردار روبرو را محاسبه کنيد.

F1=20  N

F2=85  N

1

|+| نوشته شده توسط ناصر خزانی در دوشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۱  |
 
 
بالا